Menu strony

W ZATROSKANIU O MŁODYCH – tzw. tęczowy piątek

Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio (TUFR), działające przy UKSW w Warszawie, a zrzeszające wykładowców wielu uczelni, artystów i działaczy społecznych z Polski i spoza jej granic, wyraża głębokie zaniepokojenie próbami organizacji tzw. tęczowych piątków w polskich szkołach. Tego typu próby wkraczania różnego typu  środowisk bez wiedzy i zgody rodziców na tereny szkół są łamaniem polskiego prawa zawartego w Konstytucji, które wyraźnie określa, że  tylko rodzice mają prawo decydować, jakie treści wychowawcze będą przekazywane ich dzieciom w szkołach. 

Mamy wielką nadzieję, że za  pośrednictwem Wydziałów Katechetycznych oświadczenie Komisji dotrze do wszystkich rodziców i nauczycieli w całej Polsce i dzięki temu rodzice i nauczyciele wyrażą zdecydowany sprzeciw wobec organizowania tego typu akcji.
Ze swej strony obiecujemy głęboką i  serdeczną modlitwę w intencji dzieci, młodzieży i rodzin, szczególnie obiecujemy Koronkę do 7 Boleści Matki Bożej, o którą to modlitwę prosiła Matka Boża w Kibeho, prosząc o  ratunek dla świata:
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/rwanda2018.html

Szczęść Boże!

Maria Ryś

prezes TUFR

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/

********************

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP Wobec zaplanowanego na 26 października 2018 r. „tęczowego piątku” w polskich szkołach, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oświadcza, co następuje:

1. Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. „Prawo oświatowe” w szkole i placówce oświatowej mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych. Jest to możliwe, jeżeli celem statutowym działających w szkole stowarzyszeń i organizacji jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną, pozapolityczną, organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

2. Należy pamiętać, że wszelkiego typu programy odnoszące się do wychowania bezwzględnie muszą być ustalane wspólnie z rodzicami i nauczycielami. To rodzice mają prawo do decydowania o tym, jakie treści wychowawcze są przekazywane ich dzieciom w szkole (art. 48 ust. 1 Konstytucji). Treści te muszą być również zgodne z programem wychowawczo-profilaktycznym, uchwalanym przez radę rodziców. Każdorazowa forma edukacyjna w tym zakresie wymaga odrębnej zgody rodziców wyrażonej na piśmie. Rodzice mają prawo decydować, kto wchodzi na teren szkoły, z jakim programem wychowawczym. Należy dodać, że tzw. edukatorzy (w przeważającej części) nie posiadają wykształcenia pedagogicznego. Szkoła musi przestrzegać prawa!

3. Po raz kolejny przypominamy, że sprawy kształcenia i wychowania powinny być jak najbardziej odległe od koniunktur politycznych i ideologicznych. Szkoła nie jest i nie może być miejscem na jakiekolwiek propagowanie środowisk LGBTQ.

Bp Marek Mendyk

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

https://stacja7.pl/z-kraju/komisja-wychowania-katolickiego-kep-o-teczowym-piatku/