Menu strony

Konkurs o św. Janie Pawle II

 KONKURS O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II

 

,,Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.”  Jan Paweł II

 

Adresatami konkursu są dzieci, młodzież, nauczyciele i wychowawcy Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II oraz osoby, które pragną kultywować pamięć, naukę i wartości bliskie sercu naszego Patrona.

Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przytułach i Parafia p.w. Krzyża Świętego w Przytułach.

 

Jury konkursu:

Ks. Krzysztof Dylewski – Proboszcz Parafii p.w. Krzyża Świętego

w Przytułach

mgr Bogumiła Rzepnicka – konsultant ds. nauczania religii (ODN Łomża)

mgr Maria Sieczka – doradca metodyczny ŁCRE

Ks. Tomasz Czarnowski – katecheta ZS w Przytułach

mgr Anna Domurat – katecheta, nauczyciel dyplomowany ZS w Przytułach

mgr Monika Szczuka-Bagińska – nauczyciel dyplomowany języka polskiego ZS w Przytułach

mgr Krzysztof Tarasko – nauczyciel dyplomowany informatyki ZS w Przytułach

 

Cele konkursu:

 • propagowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania i kształcenia;
 • prezentowanie dzieciom i młodzieży postaci papieża Jana Pawła II jako najwyższego autorytetu moralnego współczesnego świata;
 • kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw solidarności z rówieśnikami z innych szkół;
 • rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i nauczycieli pasji twórczych.

 

 

Kategorie i tematyka prac konkursowych:

  

 

KONKURS PLASTYCZNY

,,Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.” Jan Paweł II

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (kl. I – III)

Wymagania dotyczące prac:

 • prace mają być tematycznie związane z hasłem konkursu,
 • technika plastyczna: dowolna,
 • format prac: A-4,
 • praca powinna być: samodzielna, indywidualna, podpisana na odwrocie i zawierać następujące informacje: imię nazwisko ucznia, klasa, placówka oświatowa, temat pracy oraz imię i nazwisko opiekuna (dane teleadresowe).

 

Etapy konkursu

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

 • etap szkolny – Komisja Szkolna dokona oceny prac, wyłoni laureatów etapu szkolnego i przekaże 3 (trzy) najlepsze prace plastyczne do Zespołu Szkół w Przytułach na adres:

Zespół Szkół w Przytułach

ul.Lipowa 28,

18-423 Przytuły

z dopiskiem: „KONKURS PLASTYCZNY”

 • etap wojewódzki – powołane przez organizatorów jury dokona oceny prac i kwalifikacji na wystawę.

Informacja o nagrodzonych uczniach, organizacji wystawy pokonkursowej i podsumowaniu z wręczeniem nagród, zostanie przekazana do szkoły laureata drogą telefoniczną lub mailową.

Terminy konkursu:

 • Do 2 kwietnia 2017 r. upublicznienie regulaminu konkursu.
 • 18 maja 2017 r. przekazanie prac z etapu szkolnego do organizatora konkursu na podany adres szkoły w Przytułach.
 • Termin rozstrzygnięcia Konkursu na etapie wojewódzkim: 26 maja 2017 r.
 • Wręczenie nagród: 1 czerwca 2017 r.

 

Komisje konkursowe

Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiada osoba wyznaczona przez Dyrektora Placówki Oświatowej, który powołuje Szkolną Komisję Konkursową. Szkolna Komisja Konkursowa jest odpowiedzialna za przesłanie 3 najlepszych prac z Kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) na podany adres szkoły.

 

Nagrody

Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa przyznaje miejsca I-III oraz wyróżnienia.

 • Miejsca I -III (nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy)
 • Wyróżnienie (pamiątkowy dyplom)

Nagrodzone prace zostaną zamieszczone w galerii zdjęć na stronie internetowej Organizatora (www.przytuly.szkola.pl).

 

Uwagi końcowe

Decyzje Komisji Konkursowych poszczególnych etapów są ostateczne.

Członkowie Komisji Konkursowych wykonują swoją pracę społecznie.

Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem na konkurs.

Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora Konkursu.

Załączone pliki: KARTA UCZESTNIKA KONKURSU

 

 

 

KONKURS LITERACKI

,,Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.” Jan Paweł II

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych.

 1. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.
 2. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać wiersz na temat Jana Pawła II lub słów, które są mottem przewodnim konkursu „Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni nie wymagali”.
 3. Pracę konkursową należy przesłać w 2 egzemplarzach maszynopisu.
 4. Utwór należy podpisać imieniem i nazwiskiem Autora. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową z danymi personalnymi (Załącznik nr 1)
 5. Jeden Autor może nadesłać tylko 1 wiersz.
 6. Nie ma limitu znaków dla wierszy. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów i wydrukować jednostronnie.

 

Termin i miejsce składania prac:

 Prace należy składać do dnia 18 maja 2017 r. w siedzibie organizatora:

Zespół Szkół w Przytułach

ul. Lipowa 28

18-423 Przytuły

Z dopiskiem: KONKURS LITERACKI

 • Kryteria oceniania:
 • twórczy charakter utworu,
 • poprawność stylistyczna i językowa,
 • poziom literacki pracy,
 • samodzielność i oryginalność.

 

Nagrody:

Dla zwycięzców Konkursu oraz wyróżnionych uczniów przewidziane są nagrody oraz dyplomy.

Autorom utworów nagrodzonych I, II, III miejscem gwarantujemy publikację utworu na stronie organizatora oraz upublicznienie przez prezentację podczas spotkania podsumowującego konkurs.

Dla nauczycieli i opiekunów lub instruktorów, których uczestnicy Konkursu wpiszą do karty zgłoszeniowej jako konsultantów przy powstawaniu utworu przewidziane są podziękowania.

 

Wyłanianie laureata Konkursu:

 1. Jury podejmuje decyzję większością głosów.
 2. Przyznane zostaną trzy nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia; 26 maja 2017 r. laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 4. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas podsumowania konkursu 1 czerwca 2017 r. w siedzibie organizatora.
 5. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora i przekazane telefonicznie laureatom.
 6. Od decyzji Jury nie ma odwołania.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Nadsyłając pracę na Konkurs, Autor zgadza się na upublicznienie przez Organizatora na jego stronie internetowej, a także na recytację nagrodzonego Utworu podczas spotkania z laureatami, opiekunami i zaproszonymi gośćmi.
 2. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.
 3. Prace nie będą zwracane.

 

 

 

KONKURS MULTIMEDIALNY

,,Musicie od siebie wymagać,  nawet gdyby inni od was nie wymagali.” Jan Paweł II

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum.

 

Zadaniem uczestnika jest przygotowanie prezentacji multimedialnej będącej interpretacją cytatu: ,,Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od was nie wymagali.” JAN PAWEŁ II

 

Sposób przeprowadzenia konkursu:

– Najlepsze 3 prace wyłonione w konkursie szkolnym należy dostarczyć na płycie DVD osobiście lub przesłać na adres:

Zespół Szkół w Przytułach

ul. Lipowa 28,

18-423 Przytuły

z dopiskiem: „KONKURS MULTIMEDIALNY”

– Termin nadsyłania prac: do 18 maja 2017 r.

 

Forma pracy:

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest stworzenie prezentacji multimedialnej (maksymalnie 25 slajdów) lub filmu (maksymalnie 4-minutowego), zapisanie na nośniku CD lub DVD. Format zapisanych plików prezentacji: *.ppt, *.pps, *.pptx, *.ppsx, *.odp. Prezentację można też przygotować w Prezi lub innym programie dostępnym online, należy ją jednak zapisać na nośniku CD lub DVD. Płyta CD, DVD musi zawierać we właściwym katalogu, oprócz prezentacji, filmu, także obiekty w niej wykorzystane (muzyka, dźwięk, obrazy, grafiki, animacje, filmy itp.), bez których może ona nie działać prawidłowo na innych komputerach. Wewnętrzna organizacja oraz ilustracja slajdów dowolna. Film powinien działać w programie Windows Media Player.

 • Prace mogą być wykonane indywidualnie lub zespołowo.
 • W prezentacji muszą być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych.
 • Każda praca powinna zawierać metrykę (na ostatnim slajdzie w prezentacji) z imieniem i nazwiskiem uczestnika, klasą oraz nazwą szkoły, jej pełnym adresem i telefonem.
 • Oceniane będą wyłącznie prace samodzielnie tworzone przez uczniów, pod kierunkiem opiekuna.

 

Kryteria oceniania:

– Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu.

– Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji (obraz, tekst, słowo, muzyka, film itp.).

– Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.

 

Nagrody                                                                                      

Dla zwycięzców Konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są nagrody oraz dyplomy.

Autorom prac nagrodzonych I, II, III miejscem gwarantujemy publikację na stronie organizatora oraz upublicznienie przez prezentację podczas spotkania podsumowującego konkurs.

Dla nauczycieli i opiekunów lub instruktorów, których uczestnicy Konkursu wpiszą do karty zgłoszeniowej jako konsultantów przy powstawaniu pracy, przewidziane są podziękowania.

 

Wyłanianie laureata Konkursu:

 • Jury podejmuje decyzję większością głosów.
 • Przyznane zostaną trzy nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.
 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas podsumowania konkursu 1 czerwca 2017 r.
 • Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora i przekazane telefonicznie do szkół laureatów (26 maja 2017 r.).
 • Od decyzji Jury nie ma odwołania.
 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie podczas podsumowania konkursu i  zamieszczenia na stronie internetowej organizatora.
 • Nagrodzone prace będą zaprezentowane podczas spotkania podsumowującego 1 czerwca 2017 r. w siedzibie organizatora.

Kontakt:   Zespół Szkół w Przytułach

                     ul. Lipowa 28,

                     18-423 Przytuły  ( Tel. 86 2177029 lub 668679772)

 

 

KONKURS NA SCENARIUSZ LEKCJI

 ,,Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.”  Jan Paweł II

Konkurs przeznaczony jest dla nauczycieli

Wymagania dotyczące scenariusza lekcji:

 • zakres tematyczny scenariusza zajęć powinien być dostosowany do realizowanego programu nauczania na danym etapie edukacyjnym oraz zawierać treści związane z tematem,
 • scenariusz lekcji może być przygotowany w ramach nauczania różnych przedmiotów szkolnych z zachowanie powyższej zasady,
 • scenariusz nadesłany na Konkurs musi być pracą własną, wcześniej niepublikowaną i nienagrodzoną w konkursach.
 • Scenariusz powinien być napisany według następującego wzoru:

Imię i nazwisko nauczyciela

Nazwa przedmiotu (bloku przedmiotowego, w ramach którego prowadzone są dane zajęcia), poziom kształcenia i etap edukacyjny

Temat lekcji

Wstęp, cele i metody

Pojęcia kluczowe, środki dydaktyczne, materiały pomocnicze

Czas trwania zajęć

Przebieg lekcji (Załączniki: materiały wykorzystane podczas lekcji).

 • Materiały pomocnicze należy wydrukować i dołączyć do scenariusza. Kompletny dokument z danymi autora, telefon i adres szkoły należy przesłać do 18 kwietnia 2017 r. na adres organizatora.
 • Ocenie podlega: zgodność z tematem, dostosowanie interpretacji tematu do poziomu edukacyjnego, łatwość przeprowadzenia zajęć, wykorzystanie pomocy, oryginalność ujęcia tematu.
 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie podczas podsumowania konkursu i zamieszczenia na stronie internetowej organizatora.
 • O wyniku konkursu zostaną telefonicznie powiadomieni laureaci wyróżnionych prac 26 maja 2017 r. Wynik konkursu będzie również opublikowany na stronie internetowej naszej szkoły.
 • Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły i stronie Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej.

Kontakt:

Zespół Szkół w Przytułach

ul. Lipowa 28, 18-423 Przytuły

( tel. 86 2177029 lub 668679772

oświadczenie do konkursu (Załącznik 1)