Menu strony

KONKURS: Z Kardynałem Wyszyńskim w III Tysiąclecie – przed beatyfikacją Syna Ziemi Łomżyńskiej

KONKURS

„Z Kardynałem Wyszyńskim w III Tysiąclecie – przed beatyfikacją Syna Ziemi Łomżyńskiej” pod honorowym patronatem

Ks. bp dr Janusza Stepnowskiego i Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

Organizatorzy:

 • Siostry Miłosierdzia św. Wincentego A’Paulo (SS. Szarytki) w Łomży
 • Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Łomży
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łomżyńskiej
 • Parafia/ Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży
 • Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej

 

Cele konkursu:

 1. Poznanie życia i działalności Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
 2. Uświadomienie uczniom wielkości zasług Prymasa dla Kościoła, Ojczyzny i Ziemi Łomżyńskiej.
 3. Kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był Prymas Tysiąclecia.
 4. Wyrażanie własnych przeżyć środkami plastycznymi oraz za pomocą nowoczesnych technik komputerowych.
 5. Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
 6. Kształcenie nawyku samokształcenia.
 7. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.

 

Regulamin konkursu

 • 1 Warunki uczestnictwa
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów, pragnących bliżej poznać postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego ze szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i Gimnazja – III klasy z Łomży
 2. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach tematycznych:

A. Syn Ziemi ŁomżyńskiejKardynał Wyszyński  przed beatyfikacją: w III Tysiąclecie – przed beatyfikacją Syna Ziemi Łomżyńskiej”

B. Tematyka szczegółowa konkursu  wiedzy

 • Dzieciństwo i młodość Stefana Wyszyńskiego
 • Kardynał Stefan Wyszyński- Syn Ziemi łomżyńskiej
 • Lata posługi kapłańskiej i biskupiej.
 • Prymas Polski.
 • Lata pobytu w więzieniu.
 • Uroczystości pogrzebowe.

 

C. Wszystko postawiłem na Maryję

plastyka (prace plastyczne mogą być dowolną techniką, format prac A4)

D. Prymas Wyszyński – zasłużona postać w oczach ludzi historii

Prezentacja multimedialna wykonana na płycie CD (PowerPoint 2003, 2007, Open Office), objętość od 20-30 slajdów. W przypadku korzystania z zasobów internetowych proszę o podanie źródła na ostatnim slajdzie. Pracę należy wykonać indywidualnie lub grupowo.

 • 2 Termin i warunki dostarczenia prac

 

 1. Prace należy przesłać pocztą w zamkniętych, zbiorczych kopertach lub dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu, na adres:

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży, ul. Adama Mickiewicza 6, 18-400 Łomża

z dopiskiem: „Konkurs: Z Kardynałem Wyszyńskim w III Tysiąclecie
– przed beatyfikacją Syna Ziemi Łomżyńskiej- 28.05.2019 Łomża

 1. Eliminacje szkolne konkursu wiedzy – 28.03.2019. Szkolna Komisja Konkursowa wyłania 5 uczniów, którzy uzyskali najwyższe noty z konkursu wiedzy oraz po 5 prac plastycznych i 5 prac multimedialnych.
 2. Termin dostarczenia prac plastycznych oraz multimedialnych  oraz wyników konkursu wiedzy  mija 04. 2019  (decyduje data stempla pocztowego).
 3. 05.2019 odbędzie się finał międzyszkolny konkursu wiedzy w SP nr 7 w Łomży
 4. Prace zgłaszane są do Konkursu przez opiekuna lub nauczyciela. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać dane zgodnie z metryczką (załącznik nr 1)
 5. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.
 6. W przypadku korzystania z zasobów internetowych lub innych prosimy o podanie źródeł.
 7. Prace muszą być wykonane indywidualnie lub grupowo tylko w przypadku prac multimedialnych
 8. Do konkursu można zgłosić wyłącznie  prace wcześniej nie publikowane.
 9. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
 • 3 Prawa autorskie
 1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83); do organizacji wystaw pokonkursowych, do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz publikacji w Internecie.
 2. Uczestnikom konkursu nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia z tytułu korzystania przez Organizatora z nagrodzonej pracy.
 3. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności wynikających z prawa autorskiego.
 4. Prace niezgodne z polskim prawem oraz ogólnie przyjętymi normami będą zdyskwalifikowane.
 • 4 Zasady przyznawania nagród
 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.
 2. Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
 • zgodność z tematem konkursu
 • pomysłowość, oryginalność i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu
 • estetyka wykonania
 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. Wyniki Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu: http://www.szkola7.lomza.pl/
 • 5 Nagrody
 1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe i  dyplomy dla laureatów  w każdej kategorii.
 2. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 28.05.2019 – w rocznicę śmierci Kard. Stefana Wyszyńskiego  w SP nr 7 w Łomży (laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub  e-mailem za pośrednictwem szkoły i nauczyciela prowadzącego)
 3. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.
 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin oraz cała dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie internetowej Organizatora: www.szkola7.lomza.p
 2. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu sekretariatu Organizatora 86 218 50 43 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@szkola7.lomza.pl  

 

Wykaz literatury:
Literatura podstawowa

 1. Śliwowa, Z Zuzeli na stolicę Prymasów. O Kardynale Stefanie Wyszyńskim, Wydawnictwo Promyczek, Soli Deo, Nowy Sącz
 2. Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas Polski, Zapiski więzienne, Wyd. Soli Deo, Warszawa 2001 https://www.kosciolgarnizonowy.pl/Zapiski%20wiezienne.pdf

Literatura uzupełniająca:

 1. Budzyński, I.Burchacka, A.Mazurek „Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński” Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna „ADAM”, Warszawa 2000r.
 2. J.Maj „Życiorys Stefana Kardynała Wyszyńskiego”
 3. Kniotek, Z.Modzelewski, D.Szumska – wybór tekstów i opracowanie redakcyjne „Prymas Tysiąclecia” Zakład Wydawniczy – Editions du dialoque, Paryż 1982r.

 

ETAP I – Pytania

 1. Kiedy urodził się Stefan Kardynał Wyszyński? (3 sierpnia 1901 r.)
 2. Gdzie urodził się Prymas Tysiąclecia? (w Zuzeli nad Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza)
 3. Pod jakim zaborem była Zuzela? (rosyjskim)
 4. Podaj imiona rodziców Prymasa Tysiąclecia. (Stanisław, Julianna)
 5. Podaj imiona rodzeństwa Prymasa. (Anastazja, Stanisława, Janina i brat Wacław – zmarł, gdy miał 11 lat)
 6. Stefan Kardynał Wyszyński miał rodzeństwo przyrodnie. Podaj ich imiona. (Julia, Tadeusz)
 7. Co zrobił mały Stefek z lalkami swoich sióstr? (spalił w piecu)
 8. Gdzie ukrywał się, gdy chciał uniknąć kary? (pod fortepianem)
 9. Jaki zawód wykonywał tata Prymasa? (był organistą)
 10. Ile lat miał Stefan Wyszyński, gdy zmarła mu mama? ( 9 lat)
 11. Ile lat miała mama Stefana Wyszyńskiego kiedy zmarła? (33 lata)
 12. Jakie obrazy wisiały w domu nad łóżkiem Stefana Wyszyńskiego? (Matki Bożej Częstochowskiej, Matki Bożej Ostrobramskiej)
 13. W jakiej miejscowości przystąpił do Komunii Świętej i do Bierzmowania? (w Andrzejewie)
 14. Do jakiej organizacji zapisał się Stefan Wyszyński w czwartej klasie? (do harcerskiej)
 15. Gdzie ukończył gimnazjum? (w Warszawie i w Łomży – w latach 1914–1917 uczęszczał do gimnazjum męskiego im. Piotra Skargi w Łomży)
 16. W jakiej miejscowości wstąpił do Seminarium Duchownego? (we Włocławku)
 17. W którym roku Stefan Wyszyński został wyświęcony na kapłana? (3 sierpnia 1924r.)
 18. Na jakiej uczelni uzyskał stopień doktora? (na KUL – u)
 19. Gdzie ukrywał się przed Niemcami w czasie wojny? (we Wrociszewie i w Laskach pod Warszawą, w Kozłówce i Wąwolnicy )
 20. Jak nazywała się miejscowość na Lubelszczyźnie, w której ukrywał się w latach 1941 – 1942 ks. Stefan Wyszyński służąc pomocą ludziom niewidomym? (Żułów)
 21. Jakie obowiązki pełnił ks. Stefan Wyszyński podczas Powstania Warszawskiego? (obowiązki kapelana grupy „Kampinos” Armii Krajowej oraz Szpitala Powstańczego)
 22. W 1945r. S Wyszyński wrócił do Włocławka. Jaką objął funkcję w tutejszym Seminarium? (był rektorem)
 23. Kto mianował Stefana Wyszyńskiego Biskupem diecezji lubelskiej? (Ojciec Święty Pius XII)
 24. W którym roku Stefan Wyszyński zostaje Prymasem Polski? (12 listopada 1948r.)
 25. Ile lat miał Stefan Wyszyński, gdy został Prymasem Polski? (47 lat)
 26. Co oznaczają słowa Soli Deo? (Samemu Bogu)
 27. Wymień miejscowości, gdzie był więziony Stefan Wyszyński. (Rywałd Królewski, Stoczek Warmiński, Prudnik, Komańcza)
 28. Jak długo był więziony Stefan Kardynał Wyszyński? (3 lata i 1 miesiąc)
 29. Gdzie powstały „Śluby Narodu”? (w Komańczy)
 30. W jakiej miejscowości po raz pierwszy był więziony Prymas Tysiąclecia? (w Rywałdzie koło Grudziądza)
 31. Podaj nazwę miejscowości, w której po raz ostatni był więziony Stefan Wyszyński. (Komańcza)
 32. Jak nazywał się największy przyjaciel Stefana Wyszyńskiego? (Jan Paweł II)
 33. Podaj dokładną datę (dzień, miesiąc, rok i godzinę) śmierci Prymasa. (28 maja 1981 r. godz. 4.40)
 34. Ile lat żył Stefan Kardynał Wyszyński? (80 lat)
 35. Ile lat przeżył w kapłaństwie Prymas Tysiąclecia? (57 lat)
 36. Gdzie został pochowany Stefan Wyszyński? (spoczywa w Archikatedrze Warszawskiej)
 37. Co łączy Prymasa Tysiąclecia z Łomżą ? (tu wyłoniło się jego powołanie, był uczniem)
 38. Gdzie w Łomża znajduje się pomnik przedstawiający S. Kard. Wyszyńskiego? (koło Katedry w Łomży)
 39. Które szkoły w Łomży mają patronat Kardynała Stefana Wyszyńskiego (szkoły katolickie na ulicy Sadowej w Łomży)
 40. Co znajduje się na ulicy kard. Wyszyńskiego w Łomży (Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, sklepy, basen(Park Wodny, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana)
 41. Kto jest patronem Szpitala Wojewódzkiego w Łomży ( kard . Wyszyński)
 42. Wśród podanych tytułów wskaż te, które zostały napisane przez Prymasa Tysiąclecia.

„Kromka chleba”

„Katechezy ekologiczne”

„Miejsca święte”

 1. Wśród podanych cytatów wybierz te słowa, które wypowiedział S. Kard.Wyszyński.

„Miej serce i patrz w serce”

„Jesteście z pokolenia Orłów”

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie

 1. Jakie kwiaty najbardziej lubił Prymas Tysiąclecia? (nasturcje)
 2. Jakie było ulubione ciasto S. Kard. Wyszyńskiego? (makowiec)
 3. Wśród podanych tytułów wskaż te, które zostały napisane przez Prymasa Tysiąclecia

„Z życia Kościoła”

„Droga do Boga”

„Zapiski więzienne”

 1. Wśród podanych cytatów wybierz te słowa, które wypowiedział S. Kard.Wyszyński.

„Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej”

„Możesz Świętym być”

„Życie nie tylko po to jest, by brać”

 1. Od ilu lat obchodzone SA imieniny ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Łomży ( od 4 lat)

 

 

 

Załącznik nr 1 – Metryczka pracy zgłoszonej na konkurs

 

 

KONKURS PLASTYCZNY „z Kardynałem Wyszyńskim w III Tysiąclecie – przed beatyfikacją Syna Ziemi Łomżyńskiej 

 Kategoria plastyczna:

Wszystko postawiłem na Maryję

Dane autora pracy
Imię
Nazwisko
Klasa
Dane szkoły/placówki oświatowej
Nazwa
Ulica/Numer
Kod pocztowy
Miejscowość
Telefon kontaktowy
Dane nauczyciela/opiekuna prawnego
Imię i Nazwisko
e-mail nauczyciela
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 833)

………………………………………………………………..

(Podpis nauczyciela/Opiekuna prawnego)

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY „z Kardynałem Wyszyńskim w III Tysiąclecie – przed beatyfikacją Syna Ziemi Łomżyńskiej 

 

Kategoria multimedialna

Prymas Wyszyński – zasłużona postać w oczach ludzi historii

Dane autora pracy
Imię
Nazwisko
Klasa
Dane szkoły/placówki oświatowej
Nazwa
Ulica/Numer
Kod pocztowy
Miejscowość
Telefon kontaktowy
Dane nauczyciela/opiekuna prawnego
Imię i Nazwisko
e-mail nauczyciela
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 833)

………………………………………………………………………

(Podpis nauczyciela/Opiekuna prawnego)