Menu strony

LEKCJA Enter

LEKCJA ENTER

Autor/autorka:

Bogumiła Rzepnicka

 1. Etap edukacyjny, klasa: szkoła ponadpodstawowa – liceum – klasa II
 2. Przedmiot: religia

3.Temat zajęć: „Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus” – spotkanie z nauczaniem Jana Pawła II w 30 rocznicę pobytu papieża na Ziemi Łomżyńskiej.

 1. Czas trwania zajęć: 45 min.
 2. Uzasadnienie wyboru tematu: Wychowanie i edukacja jest wspólnym dziełem, w które zaangażowana jest przede wszystkim rodzina, szkoła oraz inne podmioty wychowawcze (Kościół, organizacje młodzieżowe, środowisko rówieśnicze itp.) Dlatego też dla prawidłowego przebiegu procesu formacji młodego pokolenia
  i osiągnięcia przez nie dojrzałości osobowej i społecznej konieczna jest współpraca środowiska szkolnego
  i rodzinnego. Owocny dialog wychowawczy pomiędzy szkołą i rodziną możliwy będzie jedynie po uprzednim przyjęciu określonej koncepcji człowieka i wyborze właściwej opcji światopoglądowej, dotyczącej konkretnych wartości. Nie można bowiem współdziałać w kształtowaniu młodego pokolenia, jeżeli nie umożliwi się mu rzeczywistego rozeznania, kim jest, jaki jest cel i sens jego życia, działalności, wyborów. W sposób bardzo oryginalny i kreatywny do problematyki wychowania podchodził Jan Paweł II. Według Niego, wychowanie ma służyć niejako „uczłowieczeniu” osoby ludzkiej. Jego nauczanie zawiera wiele cennych elementów wychowawczych, służących rozwojowi osoby ludzkiej i poszanowaniu jej godności. Wiele miejsca poświęca też takim wartościom jak: ojczyzna, patriotyzm, kultura i praca człowieka. Treści omawiane w powyższym temacie znajdują swoje odzwierciedlenie w zagadnieniach ujętych w podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce oraz są zgodne z rozkładem materiału podręcznika religii dla liceum ogólnokształcącego i technikum (podręcznik „Na drogach wiary”, kl. II, wyd. Jedność).
 3. Uzasadnienie zastosowania technologii: Zastosowanie nowoczesnych technologii sprzyja aktywizacji uczniów. Dzięki nim uczniowie nie są biernymi odbiorcami przekazywanej przez nauczyciela wiedzy, ale mogą aktywnie uczestniczyć w procesie nauczania oraz doskonalić umiejętność korzystania z różnych narzędzi multimedialnych. Takie zaangażowanie uczniów podnosi atrakcyjność prowadzonych zajęć i sprzyja zaangażowaniu większości  uczniów w klasie. Dzięki temu lekcja religii staję się bardziej efektywna, a nowe treści są szybciej i łatwej przyswajane przez uczniów.
 4. Cel ogólny zajęć: Poznanie życia i postawy św. Jana Pawła II oraz zapoznanie z jego nauczaniem zawartym w homilii wygłoszonej 4 czerwca 1991 r. w Łomży roku podczas IV pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

 

 

 1. Cele szczegółowe zajęć:

 Uczeń:

 • wymienia najważniejsze fakty z życiorysu św. Jana Pawła II i główne obszary jego aktywności,
 • wskazuje najważniejsze wartości zawarte w homilii  Jana Pawła II wygłoszonej 4 czerwca 1991 r. w Łomży roku podczas IV pielgrzymki do Polski,
 • ocenia w jaki sposób są one pomocne w osiągnięciu świętości,
 • charakteryzuje wartość papieskich pielgrzymek dla narodu.
 1. Metody i formy pracy:
 • praca zdalna z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams

W wypadku lekcji stacjonarnej:

 • projekcja prezentacji filmu
 • praca indywidualna
 • praca w grupach
 • praca z tekstem
 • prezentacje w aplikacjach: genialny, padlet i Power Point
 1. Środki dydaktyczne:
 1. Wymagania w zakresie technologii:

Komputer/tablet/telefon z dostępem do Internetu, projektor multimedialny

 1. Przebieg zajęć:

Aktywność nr 1

Temat: Jan Paweł II – życie i dzieło Papieża Polaka. Z Wadowic do świętości (faza przygotowawcza).

Czas trwania: 10 min.

Opis aktywności:

 1. Wprowadzenie.
 2. Zapoznanie z tematem  lekcji.
 1. Uczniowie pracują z aplikacją: https://view.genial.ly/5e95aabbbdc66c0ddf010258/horizontal-infographic-review-jan-pawel-ii. Na podstawie udostępnionych w prezentacji informacji uczniowie wymieniają najważniejsze fakty z życia Jana Pawła II oraz wskazują najistotniejsze obszary jego aktywności.

Aktywność nr 2

Temat: Przesłanie zawarte w  homilii  Jana Pawła II wygłoszonej 4 czerwca 1991 r. w Łomży  podczas IV pielgrzymki papieża  do Polski (faza realizacji).

Czas trwania: 20 min.

Opis aktywności:

 1. Obejrzenie filmu: https://www.youtube.com/watch?v=5i7JW_flCGQ przypominającego pobyt papieża Jana Pawła II w Łomży.
 2. Na podstawie analizy fragmentów homilii Jana Pawła II Pawła II wygłoszonej 4 czerwca 1991 r. w Łomży zamieszczonych w: Jan Paweł II w Łomży – ważne wątki homilii papieża (padlet.com)  uczniowie wskazują  najistotniejsze treści zawarte w homilii papieża.

Aktywność nr 3

Temat:  Dekalog drogą do osiągnięcia świętości (faza podsumowująca).

Czas trwania: 10 min.

Opis aktywności:

 1. Przypomnienie treści przykazań, rozwiązanie testu: https://learningapps.org/2848064
 2. Określenie kluczowej roli Dekalogu w procesie zbawienia człowieka na podstawie słów Jana Pawła II zawartych w homilii wygłoszonej 4 czerwca 1991 r. w Łomży (tekst udostępniony na slajdzie prezentacji Power Point): „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?” – pyta w Ewangelii młodzieniec, słuchacz słów Jezusa (Mt 19,16). „Zachowaj przykazania” (Mt 19,17) – i Chrystus przypomina Dekalog Starego Przymierza, który jest prawem Bożym i drogowskazem ludzkiej moralności w każdym czasie i miejscu.”

Aktywność nr 4

Temat:  Duchowy depozyt i dar Jana Pawła II (zakończenie).

Czas trwania: 5 min.

Opis aktywności:

Refleksja nad słowami wiersza Mirosława Glazika (tekst wiersza udostępniony na slajdzie prezentacji Power Point):

Zgasną Twoje słowa Papieżu

szybko jak świece na północnym

wietrze posilony duch rodaków

prędko otępieje

lecz na dnach skamieniałych serc

tlić będą się wiecznie

zasiane

iskierki miłości.

 1. Sposób ewaluacji zajęć:

Nauczyciel prosi uczniów o dokończenie zdań, w których wyrażą swoją opinię na temat przeprowadzonej lekcji:

 1. Ważne dla mnie było…
 2. Dowiedziałem się…
 3. Warto zmienić…
 1. Licencja:

test

 1. Wskazówki: Scenariusz szczególnie przydatny katechetom diecezji łomżyńskiej w uczczeniu 30 rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w Łomży.
 2. Materiały pomocnicze: Tekst homilii Jana Pawła II zamieszczony w: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/17lomza_04061991.html
 3. Forma prowadzenia zajęć: Do wyboru forma zdalna lub stacjonarna.