Menu strony

XXXIII OTK PELPLIN 2023

Diecezja Pelplińska wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest organizatorem XXXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej w roku szkolnym 2022/2023. Hasło tegorocznej Olimpiady brzmi: Bóg jest Miłością objawioną w Słowie. Jej adresatami są uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych.

Zgodnie z § 7 pkt 2 Regulaminu Olimpiady Teologii Katolickiej przekazujemy pierwsze informacje dotyczące organizacji Olimpiady.

 

I.  CELE OLIMPIADY

Celami ogólnymi olimpiady jest zapoznanie z tekstami biblijnymi mówiącymi o Bożej miłości; z kluczowymi wypowiedziami Magisterium Kościoła związanymi z teologią prawdy o Bożej miłości objawionej w Piśmie Świętym i w Jezusie Chrystusie oraz z pelplińskim egzemplarzem Biblii Gutenberga.

 1. W zakresie przekazywania wiedzy: rozumienie pojęć: miłość Boża, objawienie, wcielenie, Słowo Boże, sakramentalność słowa Bożego; poznanie komplementarnej wiedzy z zakresu nauczania Kościoła o Bożej miłości, poznanie historii pelplińskiego egzemplarza Biblii
 2. W zakresie rozwijania umiejętności: wyjaśnianie istoty miłości Bożej przedstawionej w Starym i Nowym Testamencie; wyjaśnianie istoty Pisma Świętego jako słowa Boga; wyjaśnianie w czym przejawia się miłość Boga do człowieka.
 3. W zakresie formacji osobowej: uświadomienie wagi regularnego czytania i słuchania słowa Bożego; rozwijanie doświadczenia Bożej miłości we wspólnocie Kościoła; odkrywanie Bożej miłości objawionej w Jezusie Chrystusie; pielęgnowanie i rozwijanie postawy miłości względem Boga i drugiego człowieka.
 4. W zakresie praktyki: wskazanie podstawowych dokumentów Magisterium Kościoła traktujących o Bożej miłości; wskazanie wyjątkowości pelplińskiego egzemplarza Biblii Gutenberga; wskazanie dlaczego chrześcijanin powinien poznawać Objawienie Boże, zaangażowanie na rzecz wspólnoty ludzkiej; włączenie się w promocję wartości służących dobru człowieka.
 5. Terminarz tegorocznej edycji Olimpiady:
  • zawody I stopnia (etap szkolny) – 17 listopada 2022 roku
  • zawody II stopnia (etap diecezjalny) – 12 stycznia 2023 roku
  • zawody III stopnia (etap ogólnopolski) – 13-15 kwietnia 2023 roku

 

II.      LITERATURA

 1. Etap szkolny – 17 listopada 2022 roku

 

 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2002. Wybrane numery: KKK 214-221, KKK 456-463.
 • J 1,1-18 – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009. Wskazany fragment wraz z komentarzem i marginaliami.
 • Bartnik Cz., Chrystologia świata w Prologu Ewangelii według św. Jana, „Teologia w Polsce” 4, nr 2 (2010), s. 189-195.
 • Liedtke A., Saga pelplińskiej Biblii Gutenberga. Wojenne losy biskupa chełmińskiego Stanisława Okoniewskiego, Pelplin-Włocławek 2018, s. 15-86.
 • Wyszyński S., Jesteśmy z miłości i dla miłości, w: Miłość na co dzień. Rozważania, Poznań 1980, 8-15.

 

 1. Etap diecezjalny – 12 stycznia 2023 roku

Obowiązuje literatura z etapu szkolnego oraz:

 

 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2002. Wybrane numery: KKK 51-53, KKK 65-79, KKK 101-104.
 • J 3,1-21 – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009. Wskazany fragment wraz z komentarzem i marginaliami.
 • Kubiś , Uniwersalny wymiar miłości Boga według J 3,16, „Verbum Vitae”, 23(2013), s. 127-160.
 • Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est” o miłości chrześcijańskiej (25 grudnia 2005).
 • Benedykt XVI, Posynodalna Adhortacja Apostolska „Verbum Domini” o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła (30 września 2010).

 

 1. Etap ogólnopolski – 13-15 kwietnia 2023 roku

Obowiązuje literatura z etapu szkolnego i diecezjalnego oraz

 

 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2002. Wybrane numery: KKK 1701-1072, KKK 2083-2094.
 • 1J 4,7-21 – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009. Wskazany fragment wraz z komentarzem i marginaliami.
 • Benedykt XVI, Orędzie na Wielki Post 2013 , Wiara w miłość pobudza do miłości

„Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1 J 4, 16).

 • Sawicki , Bóg jest miłością, Pelplin 2002.
 • Mróz M., Tajemnica miłości Bożej w myśli Franciszka Sawickiego, „Verbum Vitae”, 23(2013), 197-223.

 

 

Teksty obowiązującej literatury oraz wszystkie bieżące informacje dostępne są na stronie internetowej OTK: www.otk.pl.