Menu strony

Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego

Referat Katechetyczny działa zgodnie ze statutem nadanym przez biskupa diecezjalnego. Do jego zadań należy przede wszystkim:
- nadzór merytoryczny i metodyczny nad katechetami,
– sprawy personalne i organizacyjne dotyczące katechezy zarówno w szkole, jak i w parafii,
- koordynacja szkolnego nauczania religii z katechezą sakramentalną w parafiach,
- nadzór nad realizacją w parafiach planu katechetycznego diecezji, uwzględniającego również katechezę dorosłych,
- nadzór nad organizacją rekolekcji dla dzieci i młodzieży,
- inspirowanie działań duszpastersko-katechetycznych w diecezji,
- organizacja kształcenia i dokształcania katechetów,
- wykonywanie innych zadań zleconych przez biskupa diecezjalnego” (137).

Są to normy wykonawcze wobec prawa ustanowionego przez Stolicę Apostolską (Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, 15 VIII 1997, n. 265-267): „Organizacja duszpasterstwa katechetycznego ma za punkt odniesienia biskupa i diecezję”. Referat katechetyczny (Officium catechisticum) jest „narzędziem, którym posługuje się biskup – głowa wspólnoty i wykładowca nauki – dla kierowania całą działalnością katechetyczną w diecezji” (DCG (1971) 126).