Katecheza dzieci z Ukrainy

Katecheza dzieci z Ukrainy
A. Dzieci i młodzież z Ukrainy pragnące uczestniczyć w szkolnej katechezie
Kościoła katolickiego powinny zostać przez swoich rodziców/opiekunów w
formalny sposób na nią zapisane – pisemna deklaracja (nie ma wzoru, może być
zwykle, pisemne oświadczenie).
B. W przypadku prośby o dopuszczenie dziecka do Pierwszej Komunii Świętej,
zwłaszcza, gdy dziecko uczestniczy w katolickiej katechezie szkolnej, to wolno je
dopuścić, pamiętając, że dla dziecka prawosławnego nie jest to przyjęcie
Eucharystii po raz pierwszy, gdyż pierwsze przyjęcie Komunii Świętej miało
miejsce podczas udzielania chrztu i bierzmowania. Będzie to zatem pierwsza
spowiedź i uroczysta Komunia Święta.
C. Zgodnie z kan. 844 § 3 KPK i 671 § 3 KKKW) „szafarze katoliccy godziwie
udzielają sakramentów pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych członkom
Kościołów wschodnich niemających pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim,
gdy oni sami z własnej woli o nie proszą i są należycie usposobieni”.
Wystarczającym powodem udzielenia każdego z tych trzech sakramentów jest
wyrażona z własnej inicjatywy prośba i odpowiednia dyspozycja proszącego.
Warunkiem udzielenia każdego z tych sakramentów nie jest natomiast
niedostępność szafarza prawosławnego.